• گرید قیمت میانگین معاملات 9.262* زمان نمودار پتروشیمی
  F200 0 ۱۱ شهریور، ۱۳۹۹ تبریز
  SE-1000Baniar 0 - ۱۱ شهریور، ۱۳۹۹ پتروشیمی بانیار
  N32 0 ۰۵ شهریور، ۱۳۹۹ توليدی پلاستيک ايسين
  GPPS1540 0 - ۰۵ شهریور، ۱۳۹۹ تبریز
  HIPS 7240 0 - ۰۵ شهریور، ۱۳۹۹ تبریز
  PPEP 548R 0 ۰۵ شهریور، ۱۳۹۹ پلی پروپیلن جم
  PVCS65 22,500 - ۰۴ شهریور، ۱۳۹۹ غدیر
  PVCS65 22,400 - ۰۴ شهریور، ۱۳۹۹ پتروشیمی بندرامام
  PVCS65 بندر 22,700 - ۰۴ شهریور، ۱۳۹۹ پتروشیمی اروند
  F7000HD-I 12,300 ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ ایلام
  E6834 22,600 - ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی اروند
  1502 19,000 ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی بندر امام
  LDLF020 20,000 ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ بندرامام
  LD2420H 13,800 ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ امیرکبیر
  PP ZR230 21,800 - ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ نوید زر شیمی
  PPC30S 18,200 - ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی مارون
  HDCR P100 13,100 - ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ جم
  ABS 150 28,500 ۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی تبریز
  LLD0209 15,000 - ۱۹ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی شازند
  LLD22B02 14,000 - ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی مهاباد
  HDEX5 12,500 85220 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی مارون
  HDHB0035 13,500 - ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی بندرامام
  HDBL3 13,500 - ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ پلیمر کرمانشاه
  HDBL3 13,500 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ جم
  HDBL3 13,480 - ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی مارون
  S5000 12,400 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ جم
  HD52518 13,100 - ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی جم
  PP MR230 21,700 - ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی مارون
  PPZR340 17,500 - ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ نوید زر شیمی
  PPZ30S 17,600 - ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ مارون
  552R maroun 17,600 - ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ مارون
  ABS-N50 36,500 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ قائد بصیر
  PET-BG781 16,600 - ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ تندگویان
  PET-BG785 16,500 97973 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ تندگویان
  PET-BG821 17,000 103743 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ تندگویان
  HDCR P100 BLACK 13,500 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ امیرکبیر
  N70 34,000 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ گلپایگان
  90913 38,000 ۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ تبریز
  HDHF5110 12,600 - ۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی آریا ساسول
  HD62N07 14,200 - ۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی لرستان
  HDEX3 13,000 ۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ امیرکبیر
  F7000HD-M 12,400 - ۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی مهر
  LDLF0190 14,200 - ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی آریا ساسول
  POE 565 28,000 ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ LG
  FORMOCON FM090 43,000 ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ Formosa Plastics, Taiwan
  اکریلیک CM205 تایوان 43,000 ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ کی می، تایوان chimei
  LLD0209 14,800 ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ شازند (اراک)
  HDEX5 12,500 85220 ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ پلیمر کرمانشاه
  EVA 18% 34,000 ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ Lotte-لوته
  HDCR P100 BLACK 13,800 ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ اراک
  HDHI0500 14,000 83064 ۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ پتروشیمی بندرامام
  پترومول 15,000 ۲۷ بهمن، ۱۳۹۸
  10417 38,700 ۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ تبریز
  10415 38,700 ۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ تبریز
  R40 آسیابی باطری 11,000 ۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ -
  گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
  PVC S65 اروند پالت چوبی نقدی 1398/11/13 92,575 2024 2024 پتروشیمی اروند
  F200 تبریز
  SE-1000Baniar جامبوبگ نقدی 1398/12/11 130,122 66 66 پتروشیمی بانیار
  N32 پالت چوبی نقدی 1398/12/25 122,834 16 112 توليدی پلاستيک ايسين
  GPPS1540 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/30 122,834 25 1199 پتروشیمی تبریز
  HIPS 7240 پالت پلاستیکی سلف 1398/12/28 136,940 803 803 پتروشیمی تبریز
  PPEP 548R پالت چوبی نقدی 1398/12/10 141,815 330 330 پلی پروپیلن جم
  PVCS65 جامبوبگ نقدی 1398/12/17 106,004 1300 1300 پتروشیمی غدیر
  PVCS65 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/17 106,004 1012 1012 پتروشیمی بندرامام
  PVCS65 بندر پالت چوبی سلف 1399/01/10 103,386 1000 286 پتروشیمی اروند
  F7000HD-I پالت چوبی نقدی 1398/01/05 98,911 20 1518 ایلام
  E6834 پالت پلاستیکی سلف 1398/01/05 119,191 110 110 پتروشیمی اروند
  1502 پالت فلزی سلف 1399/01/25 158,635 1008 0 پتروشیمی بندر امام
  LDLF020 پالت پلاستیکی سلف 1399/01/12 106,150 600 پتروشیمی بندرامام
  LD2420H جامبوبگ نقدی 1399/01/18 100,311 20 150 امیرکبیر
  LLD0209 جامبوبگ نقدی 1399/01/05 106,169 200 200 امیرکبیر
  PP ZR230 جامبوبگ نقدی 1399/01/06 146,389 399 399 نوید زر شیمی
  ZB332C جامبوبگ سلف 1399/01/06 146,389 210 210 نوید زرشیمی
  RPX-345S پالت چوبی نقدی 1399/01/05 154,739 220 220 پلی پروپیلن جم
  440G پالت چوبی نقدی 1399/01/05 146,389 220 110 پلی پروپیلن جم
  550J Jam پالت چوبی سلف 1398/01/20 128,149 600 480 پلی پروپیلن جم
  510L jam پالت چوبی نقدی 1398/01/05 128,149 360 360 پلی پروپیلن جم
  PPC30S پالت پلاستیکی نقدی 1399/01/05 128,149 20 176 پتروشیمی مارون
  HDCR P100 پالت پلاستیکی نقدی 1398/01/10 123,764 20 814 پتروشیمی جم
  ABS 150 پالت پلاستیکی نقدی 1399/01/05 161,489 500 500 پتروشیمی تبریز
  MD3840 پالت پلاستیکی نقدی 1399/01/05 103,224 20 1001 پتروشیمی تبریز
  LLD0209 پالت چوبی سلف 1398/12/27 105,560 1000 1000 پتروشیمی شازند
  235F6 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/19 108,095 20 110 پتروشیمی جم
  LLD22B02 پالت چوبی نقدی 1398/11/14 92,460 20 2016 پتروشیمی مهاباد
  HDEX5 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/14 92,060 616 616 پتروشیمی مارون
  HDHB0035 پالت پلاستیکی سلف 1399/01/05 99,938 20 1000 پتروشیمی بندرامام
  HDBL3 پالت چوبی نقدی 1398/11/14 89,877 1008 2016 پلیمر کرمانشاه
  HDBL3 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/19 99,938 20 242 جم
  HDBL3 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/14 96,185 2310 2310 پتروشیمی مارون
  S5000 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/11 99,938 110 242 شرکت پلی پروپیلن جم
  52b18 پالت چوبی نقدی 1398/12/19 91,439 552 552 پتروشیمی لرستان
  54B04 پالت چوبی نقدی 1398/12/19 91,439 20 504 پتروشیمی لرستان
  HD52518 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/19 91,439 20 506 پتروشیمی جم
  548Tjam پالت چوبی نقدی 1398/12/17 149,353 110 110 پلی پروپیلن جم
  PP MR230 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/19 129,663 110 110 پتروشیمی مارون
  EP1X30F پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/19 129,324 20 550 پتروشیمی مارون
  ZH515MA جامبوبگ نقدی 1398/12/17 136,296 126 126 نوید زرشیمی
  PPZR340 جامبوبگ نقدی 1398/12/17 149,860 20 252 نوید زر شیمی
  ZB548r پالت چوبی نقدی 1398/12/17 146,057 220 220 نوید زرشیمی
  EPX-3130UV پالت چوبی نقدی 1398/12/17 157,212 110 110 پلی پروپیلن جم
  RP340jam پالت چوبی نقدی 1398/11/19 149,860 220 220 پلی پروپیلن جم
  C30S پالت چوبی نقدی 1398/12/21 128,057 20 600 پلی پروپیلن جم
  552R jam پالت چوبی سلف 1398/12/10 124,338 960 960 جم
  CR380 پالت چوبی نقدی 1398/12/10 128,645 30 30 پتروشیمی پلی نار
  1101s جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 87 145 پتروشیمی رجال
  HP565S پالت چوبی سلف 1398/12/17 130,984 3000 3000 پتروشیمی شازند
  PPZ30S پالت چوبی سلف 1398/11/27 124,338 20 400 پتروشیمی شازند
  ZH550J جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 504 504 نوید زرشیمی
  HP456J maroun پالت چوبی نقدی 1398/12/03 122,753 30 30 پتروشیمی مارون
  C30G پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/10 124,338 110 110 پتروشیمی مارون
  X30S کیسه نقدی 1398/12/03 122,753 20 20 پتروشیمی مارون
  F30G پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/03 122,753 33 33 پتروشیمی مارون
  PPZ30S پالت پلاستیکی نقدی 1399/01/11 128,057 20 836 مارون
  510L Navid جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 504 504 نوید زر شیمی
  552R Navid جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 840 840 نوید زر شیمی
  SF060polynar پالت چوبی نقدی 1398/12/10 124,338 140 140 پتروشیمی پلی نار
  YI250polynar پالت چوبی نقدی 1398/12/03 124,338 140 80 پتروشیمی پلی نار
  RG1102XL جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 145 145 پتروشیمی رجال
  RG1102XK جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,057 145 145 پتروشیمی رجال
  552R maroun پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/17 128,057 814 814 مارون
  ABS-N50 قائد بصیر
  PVC S70 پالت پلاستیکی سلف 1398/12/19 116,167 1701 1701 پتروشیمی بندر امام
  PET-BG731 جامبوبگ سلف 1399/01/12 102,694 20 220 پتروشیمی تندگویان
  PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/01/12 103,588 506 506 تندگویان
  PET-BG785 جامبوبگ سلف 1398/12/27 99,272 506 506 تندگویان
  PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/01/12 108,653 506 506 تندگویان
  PET-BG825 جامبوبگ سلف 1399/01/12 105,475 506 506 تندگویان
  HDCR P100 BLACK امیرکبیر
  N70
  90913 تبریز
  HDHF5110 پالت چوبی نقدی 1398/12/19 99,190 20 1320 پتروشیمی آریا ساسول
  HD62N07 پالت چوبی نقدی 1398/12/19 93,974 600 1200 پتروشیمی لرستان
  LDEP1922 پالت چوبی نقدی 1398/12/19 109,334 88 88 پتروشیمی لاله
  7700M پالت چوبی نقدی 1398/12/19 110,613 1012 1012 پتروشیمی ایلام
  HDEX3 کیسه نقدی 1398/12/19 108,544 230 230 امیرکبیر
  F7000HD-M پالت چوبی نقدی 1398/12/19 99,190 3520 3520 پتروشیمی مهر
  LDLH 0075 پالت پلاستیکی سلف 1399/01/12 106,150 1000 1000 پتروشیمی بندرامام
  EP440L پالت چوبی نقدی 1398/12/17 146,057 110 220 پلی پروپیلن جم
  SE-2000Baniar جامبوبگ نقدی 1398/12/11 130,122 25 88 بانیار پلیمر گنبد
  R310Entekhab جامبوبگ نقدی 1398/12/11 132,281 200 200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  F100-ENTKHB جامبوبگ نقدی 1398/12/11 132,641 25 300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  F200Entekhab جامبوبگ نقدی 1398/11/27 125,291 50 50 پتروشیمی انتخاب
  F300Entekhab جامبوبگ نقدی 1398/12/04 128,952 200 200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  R200 جامبوبگ نقدی 1398/12/11 132,281 200 200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  SE100 جامبوبگ نقدی 1398/12/17 128,182 25 66 پتروشیمی تبریز
  SE50 جامبوبگ نقدی 1398/12/13 127,559 20 150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
  POM K300 kolon korea
  LDLF0190 پالت چوبی نقدی 1398/11/14 96,963 25 1606 پتروشیمی آریا ساسول
  LD2102TX پالت چوبی نقدی 1398/11/14 96,963 20 2046 پتروشیمی لاله
  POE 565 LG
  FORMOCON FM090 Formosa Plastics, Taiwan
  اکریلیک CM205 تایوان کی می، تایوان chimei
  LD 2420E02 پالت چوبی نقدی 1398/11/20 97,924 720 720+720 پتروشیمی کردستان
  LLD0209 شازند (اراک)
  HDEX5 پلیمر کرمانشاه
  EVA 18% Lotte-لوته
  HDCR P100 BLACK پالت چوبی نقدی 1398/12/04 118,343 1100 اراک
  Super Bright TG641 جامبوبگ سلف 1399/01/05 105,834 506 506 پتروشیمی تندگویان
  TG641MOD جامبوبگ سلف 1399/01/05 102,158 20 506 پتروشیمی تندگویان
  TG645 جامبوبگ سلف 1398/12/13 96,603 20 506 پتروشیمی تندگویان
  MP08qom کیسه نقدی 1398/11/26 120,359 200 200 محب پلیمر قم
  PPSG1161 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/07 122,834 36 72 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
  PPSG1161 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/30 120,359 36 20 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
  HDHI0500 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/14 88,043 700 700 پتروشیمی بندرامام
  GPPS1309 کیسه نسیه 1398/12/07 122,834 25 250 آرتان پترو کیهان
  GPPS1115 پالت پلاستیکی سلف 1398/11/30 120,359 20 32 پتروپاک مشرق زمین
  GPPS1460 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/07 120,255 209 209 پتروشیمی تبریز
  TJPS-G1551 پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/30 120,359 20 324 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
  10733
  ABS W157 پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/04 171,187 122 122 پتروشیمی تبریز
  6045 پالت پلاستیکی سلف 1398/12/07 136,940 20 176 پتروپاک مشرق زمین
  QOM4512 کیسه نقدی 1398/12/11 131,462 100 100 محب بسپار ایده گستر
  PBR-1220 پالت چوبی سلف 1398/12/24 159,818 288 288 شرکت پتروشیمی شازند
  PBR-1220 پالت فلزی نقدی 1398/12/13 159,818 20 240 پتروشیمی تخت جمشید
  (پودر) ZB332C جامبوبگ نقدی 1398/11/28 131,971 24 24 نوید زرشیمی
  snowa-F100
  7700M پالت چوبی نقدی 1398/12/11 110,095 1012 1012 پتروشیمی ایلام
  HP525j پالت چوبی نقدی 1398/12/10 129,829 360 360 پلی پروپیلن جم
  Z30G maroun پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/10 124,338 440 33 پتروشیمی مارون
  ABS65 پالت چوبی سلف 1399/01/02 280,000 32 32 پتروشیمی خوزستان
  W1 پالت چوبی سلف 1399/01/02 297,000 64 پتروشیمی خوزستان
  PC1012 پالت چوبی سلف 1399/01/02 295,000 16 120 پتروشیمی خوزستان
  0407UR پالت چوبی سلف 295,000 120 120 پتروشیمی خوزستان
  ZH525J جامبوبگ نقدی 1398/12/04 128,163 273 273 نوید زرشیمی
  V79S پالت پلاستیکی نقدی 1398/12/03 122,753 28 28 پتروشیمی مارون
  V30GA پالت چوبی نقدی 1398/11/19 122,753 55 586565 پتروشیمی شازند
  پترومول
  LDEP1922 آریا ساسول
  552R shazand پودر جامبوبگ نقدی 1398/11/14 106,742 100 100 پتروشیمی شازند
  HP550J-m پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/13 110,043 20 220 پتروشیمی مارون
  SE500 جامبوبگ نقدی 1398/11/26 104,253 25 25 پتروشیمی تبریز
  SE400 جامبوبگ نقدی 1398/11/30 121,866 55 55 پتروشیمی تبریز
  3212H رجال
  R40 پتروشیمی مارون
  SE-5000Baniar بانیار
  SE-3000Baniar جامبوبگ نقدی 1398/11/27 122,912 110 110 بانیار
  F400Entekhab توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  F300Entekhab پتروشیمی انتخاب
  10417 پتروشیمی تبریز
  10415 تبریز
  R40 آسیابی باطری -
  710 خوزستان
  PPEP440L پالت چوبی نقدی 1398/11/27 136,053 110 110 پتروشیمی جم
  548R jam پالت چوبی نقدی 1398/11/27 139,114 110 110 پلی پروپیلن جم
  PPRG3212 جامبوبگ نقدی 1398/11/27 136,053 132 132 پتروشیمی رجال
  PNR230C پالت چوبی نقدی 1398/11/27 136,053 100 100 پتروشیمی پلی نار
  ZB445L جامبوبگ نقدی 1398/11/27 143,352 63 63 نوید زرشیمی
  ZB548R پالت چوبی نقدی 1398/11/20 129,663 220 648315 نوید زرشیمی
  EPC40R(R40) پتروشیمی اراک
  LLD22B03 پالت چوبی نقدی 1398/11/14 92,460 240 پتروشیمی مهاباد
  22B01KJ پالت چوبی نقدی 1398/11/14 93,032 168 168 پتروشیمی مهاباد
  LFI2125A پالت چوبی نقدی 1398/11/14 98,678 220 220 پتروشیمی آریا ساسول
  LFI2125A پالت چوبی نقدی 1398/11/14 98,678 220 220 پتروشیمی آریا ساسول
  RP240G پالت پلاستیکی نقدی 1398/11/13 126,272 20 110 پتروشیمی مارون
  RG1104KR جامبوبگ نقدی 1398/11/13 115,037 116 116 پتروشیمی رجال
  گرید نوع قرارداد قیمت پایه کمترین قیمت بیشترین قیمت عرضه (تن) تقاضا (تن) تولید کننده حجم معامله نمودار
  PVC S65 اروند نقدی 92,575 92,575 462,875 2024 - پتروشیمی اروند 2024
  F200 تبریز
  SE-1000Baniar نقدی 130,122 1 608,530 66 - پتروشیمی بانیار 44
  N32 نقدی 122,834 122,834 569,465 112 توليدی پلاستيک ايسين 112
  GPPS1540 نقدی 122,834 122,834 575,215 1199 پتروشیمی تبریز 1001
  HIPS 7240 سلف 136,940 136,940 618,005 803 803 پتروشیمی تبریز 803
  PPEP 548R نقدی 141,815 141,815 110 پلی پروپیلن جم 110
  PVCS65 نقدی 106,004 106,004 477,560 1300 پتروشیمی غدیر 1300
  PVCS65 نقدی 106,004 106,004 1012 - پتروشیمی بندرامام 1012
  PVCS65 بندر سلف 103,386 103,386 92,575 286 - پتروشیمی اروند 286
  F7000HD-I نقدی 98,911 98,911 1518 ایلام 1518
  E6834 سلف 119,191 165,759 509,160 110 - پتروشیمی اروند 110
  1502 سلف 158,635 158,635 631,360 1008 - پتروشیمی بندر امام 1302
  LDLF020 سلف 106,150 106,150 600 پتروشیمی بندرامام 600
  LD2420H نقدی 100,311 100,311 631,360 150 امیرکبیر 150
  LLD0209 نقدی 106,169 106,169 484,815 200 امیرکبیر 200
  PP ZR230 نقدی 146,389 146,389 631,360 399 - نوید زر شیمی 399
  ZB332C سلف 146,389 146,389 631,360 210 - نوید زرشیمی 210
  RPX-345S نقدی 154,739 154,739 220 پلی پروپیلن جم 220
  440G نقدی 146,389 146,389 631,360 220 - پلی پروپیلن جم 220
  550J Jam سلف 128,149 128,057 566,365 600 - پلی پروپیلن جم 600
  510L jam نقدی 128,149 1 550,215 360 - پلی پروپیلن جم 360
  PPC30S نقدی 128,149 128,057 550,215 176 - پتروشیمی مارون 176
  HDCR P100 نقدی 123,764 123,764 527,080 814 - پتروشیمی جم 814
  ABS 150 نقدی 161,489 161,489 618,320 400 - پتروشیمی تبریز 500
  MD3840 نقدی 103,224 99,066 489,485 1001 - پتروشیمی تبریز 1001
  LLD0209 سلف 105,560 105,560 462,300 1000 - پتروشیمی شازند 1000
  235F6 نقدی 108,095 108,095 484,815 220 - پتروشیمی جم 220
  LLD22B02 نقدی 92,460 41 462,300 1008 - پتروشیمی مهاباد 1008
  HDEX5 نقدی 92,060 92,060 460,300 616 - پتروشیمی مارون 616
  HDHB0035 سلف 99,938 99,938 449,385 1000 - پتروشیمی بندرامام 1000
  HDBL3 نقدی 89,877 89,877 449,385 1008 - پلیمر کرمانشاه 1008
  HDBL3 نقدی 99,938 99,938 449,385 242 جم 242
  HDBL3 نقدی 96,185 96,185 449,385 2310 - پتروشیمی مارون 2310
  S5000 نقدی 99,938 99,938 618,320 110 - شرکت پلی پروپیلن جم 110
  52b18 نقدی 91,439 91,439 440,215 552 - پتروشیمی لرستان 552
  54B04 نقدی 91,439 91,439 631,360 504 پتروشیمی لرستان 504
  HD52518 نقدی 91,439 91,439 440,215 506 - پتروشیمی جم 506
  548Tjam نقدی 149,353 149,353 646,220 110 - پلی پروپیلن جم 110
  PP MR230 نقدی 129,663 129,663 631,360 110 - پتروشیمی مارون 110
  EP1X30F نقدی 129,324 129,324 555,930 550 - پتروشیمی مارون 550
  ZH515MA نقدی 136,296 136,296 603,880 126 - نوید زرشیمی 126
  PPZR340 نقدی 149,860 149,860 648,505 252 - نوید زر شیمی 252
  ZB548r نقدی 146,057 146,057 484,815 220 نوید زرشیمی 220
  EPX-3130UV نقدی 157,212 157,212 681,650 110 - پلی پروپیلن جم 110
  RP340jam نقدی 149,860 149,860 648,505 220 - پلی پروپیلن جم 220
  C30S نقدی 128,057 128,057 600 - پلی پروپیلن جم 600
  552R jam سلف 124,338 124,338 960 جم 960
  CR380 نقدی 128,645 128,645 484,815 30 - پتروشیمی پلی نار 30
  1101s نقدی 128,057 128,057 460,300 145 - پتروشیمی رجال 145
  HP565S سلف 130,984 130,984 631,360 3000 پتروشیمی شازند 3000
  PPZ30S سلف 124,338 124,338 484,815 400 - پتروشیمی شازند 400
  ZH550J نقدی 128,057 128,057 504 نوید زرشیمی 504
  HP456J maroun نقدی 122,753 122,753 30 پتروشیمی مارون
  C30G نقدی 124,338 124,338 122,753 110 پتروشیمی مارون 110
  X30S نقدی 122,753 122,753 20 پتروشیمی مارون 20
  F30G نقدی 122,753 122,753 33 پتروشیمی مارون 33
  PPZ30S نقدی 128,057 128,057 128,057 836 - مارون 836
  510L Navid نقدی 128,057 128,057 504 - نوید زر شیمی 504
  552R Navid نقدی 128,057 128,057 566,365 840 نوید زر شیمی 840
  SF060polynar نقدی 124,338 124,338 550,215 140 - پتروشیمی پلی نار 140
  YI250polynar نقدی 124,338 124,338 550,215 140 - پتروشیمی پلی نار 140
  RG1102XL نقدی 128,057 128,057 550,215 145 145 پتروشیمی رجال 145
  RG1102XK نقدی 128,057 128,057 550,215 145 - پتروشیمی رجال 145
  552R maroun نقدی 128,057 128,057 550,215 814 - مارون 814
  ABS-N50 قائد بصیر
  PVC S70 سلف 116,167 116,167 509,160 1701 - پتروشیمی بندر امام 1701
  PET-BG731 سلف 102,694 102,694 484,815 220 پتروشیمی تندگویان
  PET-BG781 سلف 103,588 103,588 498,540 506 - تندگویان 506
  PET-BG785 سلف 99,272 99,272 488,595 506 - تندگویان 506
  PET-BG821 سلف 108,653 108,653 122,753 506 - تندگویان 506
  PET-BG825 سلف 105,475 105,475 631,360 506 تندگویان
  HDCR P100 BLACK امیرکبیر
  N70
  90913 تبریز
  HDHF5110 نقدی 99,190 99,190 460,300 1320 1320 پتروشیمی آریا ساسول 1320
  HD62N07 نقدی 93,974 93,974 451,645 600 - پتروشیمی لرستان 600
  LDEP1922 نقدی 109,334 109,334 499,360 88 - پتروشیمی لاله 88
  7700M نقدی 110,613 110,613 631,360 1012 پتروشیمی ایلام 1012
  HDEX3 نقدی 108,544 108,544 230 امیرکبیر 230
  F7000HD-M نقدی 99,190 99,190 460,300 3520 - پتروشیمی مهر 3520
  LDLH 0075 سلف 106,150 106,150 484,815 1000 - پتروشیمی بندرامام 1000
  EP440L نقدی 146,057 146,057 484,815 110 پلی پروپیلن جم 110
  SE-2000Baniar نقدی 130,122 1 608,530 88 - بانیار پلیمر گنبد 88
  R310Entekhab نقدی 132,281 132,281 618,320 200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200
  F100-ENTKHB نقدی 132,641 132,641 614,345 300 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300
  F200Entekhab نقدی 125,291 125,291 566,365 50 - پتروشیمی انتخاب 50
  F300Entekhab نقدی 128,952 128,952 620,310 200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200
  R200 نقدی 132,281 132,281 609,610 200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200
  SE100 نقدی 128,182 128,182 618,320 66 پتروشیمی تبریز 66
  SE50 نقدی 127,559 127,559 130,122 150 - شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100
  POM K300 kolon korea
  LDLF0190 نقدی 96,963 96,963 484,815 1606 - پتروشیمی آریا ساسول 1606
  LD2102TX نقدی 96,963 96,963 484,815 110 - پتروشیمی لاله 110
  POE 565 LG
  FORMOCON FM090 Formosa Plastics, Taiwan
  اکریلیک CM205 تایوان کی می، تایوان chimei
  LD 2420E02 نقدی 97,924 97,924 484,815 720 - پتروشیمی کردستان 720
  LLD0209 شازند (اراک)
  HDEX5 پلیمر کرمانشاه
  EVA 18% Lotte-لوته
  HDCR P100 BLACK نقدی 118,343 118,343 631,360 1100 اراک 1100
  Super Bright TG641 سلف 105,834 105,834 491,015 506 - پتروشیمی تندگویان 506
  TG641MOD سلف 102,158 102,158 484,815 506 - پتروشیمی تندگویان 506
  TG645 سلف 96,603 96,603 481,225 506 - پتروشیمی تندگویان 506
  MP08qom نقدی 120,359 1 569,465 200 - محب پلیمر قم 200
  PPSG1161 نقدی 122,834 122,834 484,815 72 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 72
  PPSG1161 نقدی 120,359 120,359 484,815 36 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 36
  HDHI0500 نقدی 88,043 88,043 440,215 700 - پتروشیمی بندرامام 700
  GPPS1309 نسیه 122,834 122,834 579,475 250 250 آرتان پترو کیهان 250
  GPPS1115 سلف 120,359 120,359 579,475 32 - پتروپاک مشرق زمین 32
  GPPS1460 نقدی 120,255 120,255 209 - پتروشیمی تبریز 209
  TJPS-G1551 نقدی 120,359 120,359 590,880 324 - پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 324
  10733
  ABS W157 نقدی 171,187 171,187 829,800 122 - پتروشیمی تبریز 122
  6045 سلف 136,940 136,940 618,005 110 44 پتروپاک مشرق زمین 176
  QOM4512 نقدی 131,462 131,462 624,020 100 - محب بسپار ایده گستر 100
  PBR-1220 سلف 159,818 159,818 631,360 288 - شرکت پتروشیمی شازند 288
  PBR-1220 نقدی 159,818 159,818 631,360 1008 - پتروشیمی تخت جمشید 1008
  (پودر) ZB332C نقدی 131,971 131,971 631,360 24 - نوید زرشیمی 24
  snowa-F100
  7700M نقدی 110,095 110,095 631,360 1012 پتروشیمی ایلام 1012
  HP525j نقدی 129,829 129,829 618,320 360 پلی پروپیلن جم 360
  Z30G maroun نقدی 124,338 124,338 440 پتروشیمی مارون 440
  ABS65 سلف 280,000 280,000 32 پتروشیمی خوزستان 32
  W1 سلف 297,000 297,000 64 پتروشیمی خوزستان 64
  PC1012 سلف 295,000 1 295,000 120 - پتروشیمی خوزستان 120
  0407UR سلف 295,000 295,000 120 پتروشیمی خوزستان 120
  ZH525J نقدی 128,163 128,163 575,185 273 - نوید زرشیمی 273
  V79S نقدی 122,753 122,753 28 پتروشیمی مارون 28
  V30GA نقدی 122,753 122,753 55 پتروشیمی شازند 55
  پترومول
  LDEP1922 آریا ساسول
  552R shazand پودر نقدی 106,742 106,742 533,710 100 - پتروشیمی شازند 100
  HP550J-m نقدی 110,043 110,043 550,215 220 - پتروشیمی مارون 220
  SE500 نقدی 104,253 104,253 484,815 25 پتروشیمی تبریز 25
  SE400 نقدی 121,866 121,866 121,866 55 پتروشیمی تبریز 55
  3212H رجال
  R40 پتروشیمی مارون
  SE-5000Baniar بانیار
  SE-3000Baniar نقدی 122,912 122,912 110 بانیار
  F400Entekhab توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
  F300Entekhab پتروشیمی انتخاب
  10417 پتروشیمی تبریز
  10415 تبریز
  R40 آسیابی باطری -
  710 خوزستان
  PPEP440L نقدی 136,053 136,053 631,360 110 - پتروشیمی جم 110
  548R jam نقدی 139,114 139,114 631,360 110 - پلی پروپیلن جم 110
  PPRG3212 نقدی 136,053 136,053 631,360 132 - پتروشیمی رجال 132
  PNR230C نقدی 136,053 136,053 129,663 100 - پتروشیمی پلی نار 100
  ZB445L نقدی 143,352 143,352 666,790 63 - نوید زرشیمی 63
  ZB548R نقدی 129,663 129,663 220 نوید زرشیمی 220
  EPC40R(R40) پتروشیمی اراک
  LLD22B03 نقدی 92,460 92,460 240 - پتروشیمی مهاباد MAPE-LLD22B03WP-00
  22B01KJ نقدی 93,032 93,032 465,160 168 - پتروشیمی مهاباد 168
  LFI2125A نقدی 98,678 98,678 493,390 220 - پتروشیمی آریا ساسول 220
  LFI2125A نقدی 98,678 98,678 493,390 220 - پتروشیمی آریا ساسول 220
  RP240G نقدی 126,272 126,272 631,360 110 - پتروشیمی مارون 110
  RG1104KR نقدی 115,037 115,037 575,185 116 - پتروشیمی رجال 116
  گرید قیمت(ریال بر کیلوگرم) تولید کننده نمودار
  PVC S65 اروند 92,575 پتروشیمی اروند
  F200 تبریز
  SE-1000Baniar 130,122 پتروشیمی بانیار
  N32 122,834 توليدی پلاستيک ايسين
  GPPS1540 122,834 پتروشیمی تبریز
  HIPS 7240 136,940 پتروشیمی تبریز
  PPEP 548R 141,815 پلی پروپیلن جم
  PVCS65 106,004 پتروشیمی غدیر
  PVCS65 106,004 پتروشیمی بندرامام
  PVCS65 بندر 107,421 پتروشیمی اروند
  F7000HD-I 98,911 ایلام
  E6834 119,191 پتروشیمی اروند
  1502 158,635 پتروشیمی بندر امام
  LDLF020 106,150 پتروشیمی بندرامام
  LD2420H 100,311 امیرکبیر
  LLD0209 106,169 امیرکبیر
  PP ZR230 146,389