تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
YI250polynar

0.204 kJ/m² at +23°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 6.93 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 33.86 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 88.4 At 0.46MPa ASTM D648
Vicat Softening Point 157 10N ASTM D1525