تغییرات قیمت
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 10,700 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 10,500 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 10,600 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 10,500 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 10,550 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 10,950 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 11,200 تومان
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ 11,200 تومان
۰۵ اسفند، ۱۳۹۸ 11,200 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 11,200 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 12,400 تومان
S5000