تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 12,900 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 12,600 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 13,250 تومان
۲۱ دی، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 13,300 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 13,400 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 13,400 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 12,550 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 12,400 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 12,680 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 12,780 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,450 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,450 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 13,600 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 14,400 تومان
۲۱ بهمن، ۱۳۹۸ 14,400 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 14,800 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 15,000 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 15,000 تومان
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ 15,000 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 17,600 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 17,600 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 18,600 تومان
۰۴ شهریور، ۱۳۹۹ 22,500 تومان
PVCS65

پی وی سی - ( PVC)