تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 13,350 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 12,700 تومان
۰۸ دی، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۰۸ دی، ۱۳۹۸ 18,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 13,250 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 13,250 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 13,550 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 13,300 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 13,050 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,050 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۲۸ دی، ۱۳۹۸ 12,500 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 12,500 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 12,480 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 12,700 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 12,750 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 12,750 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 13,050 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 13,600 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 14,500 تومان
۲۱ بهمن، ۱۳۹۸ 14,500 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 15,000 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 15,200 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 15,200 تومان
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ 15,200 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 18,800 تومان
۰۴ شهریور، ۱۳۹۹ 22,400 تومان
PVCS65

پی وی سی - ( PVC)