تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 13,350 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 12,700 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 13,250 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 13,250 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۲۱ دی، ۱۳۹۸ 13,550 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 13,300 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 13,050 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,050 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 17,700 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 18,800 تومان
۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ 18,800 تومان
۰۴ شهریور، ۱۳۹۹ 22,700 تومان
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ 33,600 تومان
۰۷ آبان، ۱۳۹۹ 33,400 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 33,400 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 32,900 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 33,000 تومان
۱۷ آذر، ۱۳۹۹ 34,200 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 34,500 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 35,300 تومان
PVCS65 بندر

نام گرید S-6532
تولیدکننده پتروشیمی اروند
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر
فرآیندها اکستروژن
کاربردها فیلم، لوله، ورق، پروفیل، شیلنگ
ویژگی ها پی وی سی سوسپانسیونی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Ash Content 0.1 WT.% Sulfate ash, < 0.1 ISO 3451-1
Dark Resin Particles 20 Count ≤ 20
Density 0.55 - 0.61 g/cm³ Bulk Density ISO 60
Fish Eye 20 Count ≤ 20
Flowability 25 S/150g 10mm nozzle, ≤ 25 ISO 6186
K-Value 64 - 66 ISO 1628
Particle size distribution 95 - 100 % 63μm< ISO 4610
Particle size distribution 0 - 1 % 250μm< ISO 4610
Particle size distribution 1 % Retained on 0.4 mm sieve, < 1 ISO 4610
Porosity 19 - 25 % plasticiser absorption ISO 4608
VCM Residual Monomer 1 ppm ≤ 1 ISO 6401
Viscosity Number 101 - 109 cm³/g ISO 1628
Volatiles 0.3 % < 0.3 ISO 1269