تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 12,200 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 12,700 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 11,800 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 12,600 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 14,000 تومان
۲۱ دی، ۱۳۹۸ 13,850 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 13,400 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 13,400 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 13,300 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 13,300 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 13,200 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,200 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,200 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 13,400 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,600 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 13,600 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 13,700 تومان
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ 13,700 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 17,850 تومان
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ 17,600 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 17,600 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 26,000 تومان
۱۷ آذر، ۱۳۹۹ 26,200 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 26,700 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 27,800 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 28,000 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 29,500 تومان
PET-BG821

نام گرید PARS PET-BG821
تولیدکننده پتروشیمی شهید تندگویان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن ترفتالات
فرآیندها قالب گیری بادی
کاربردها بطری، ظرف نگهدارنده یا مخزن
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acetaldehyde (ppm) 1 ppm ≤ 1.0 ASTM F2013
Carboxyl End Group 32 meq/kg ≤ 32 ASTM D7409
Color (CIE Lab) 90 ≥90, *L ASTM D6290
Color (CIE Lab) 2 b* ,<2.0 ASTM D6290
DEG content 1.5 % ≤ 1.5 ASTM E2409
Intrinsic Viscosity 80 - 84 cm³/g ISO 1628
Water content 0.3 WT.% ≤ 0.3 ASTM D6869
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Melting Point 246 - 252 ASTM D3418