تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 11,600 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 11,500 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 11,000 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 11,000 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 11,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 11,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 11,300 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 11,200 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 11,600 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 13,600 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 13,600 تومان
۲۱ دی، ۱۳۹۸ 13,300 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 12,800 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 12,800 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 12,800 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 12,800 تومان
۲۸ دی، ۱۳۹۸ 12,850 تومان
۲۸ دی، ۱۳۹۸ 12,850 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 13,050 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 13,050 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 13,480 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 13,350 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,400 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ 13,500 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ 17,300 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 17,300 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 16,600 تومان
۰۶ آبان، ۱۳۹۹ 23,500 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 22,800 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 22,100 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 23,000 تومان
۱۷ آذر، ۱۳۹۹ 24,300 تومان
۲۲ آذر، ۱۳۹۹ 26,500 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 27,000 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 28,500 تومان
PET-BG781

نام گرید PARS PET-BG781
تولیدکننده پتروشیمی شهید تندگویان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن ترفتالات
فرآیندها قالب گیری بادی
کاربردها بطری
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acetaldehyde (ppm) 1 ppm ≤ 1.0 ASTM F2013
Carboxyl End Group 32 meq/kg ≤ 32 ASTM D7409
Color (CIE Lab) 90 ≥90, *L ASTM D6290
Color (CIE Lab) 2 ≤2.0, *b ASTM D6290
DEG content 1.5 % ≤ 1.5 ASTM E2409
Intrinsic Viscosity 76 - 80 cm³/g ISO 1628
Water content 0.3 WT.% ≤ 0.3 ASTM D6869
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Melting Point 246 - 252 ASTM D3418