تغییرات قیمت
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۰۳ اسفند، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۱۰ اسفند، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۱۰ اسفند، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۱۰ اسفند، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
PBR-1220