تغییرات قیمت
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 11,850 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 11,850 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 11,800 تومان
۲۶ دی، ۱۳۹۸ 11,700 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 11,750 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 11,700 تومان
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ 11,700 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 11,700 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 11,800 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 11,800 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 11,900 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 11,900 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 12,100 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 12,300 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۰۵ اسفند، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ 13,250 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 13,250 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ 13,100 تومان
۲۰ آبان، ۱۳۹۹ 26,500 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 26,700 تومان
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ 28,200 تومان
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ 28,200 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 27,300 تومان
۱۶ آذر، ۱۳۹۹ 27,100 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 27,300 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 27,200 تومان
۳۰ آذر، ۱۳۹۹ 27,700 تومان
HDCR P100 JAM