تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 17,500 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۰۹ دی، ۱۳۹۸ 18,000 تومان
۱۱ دی، ۱۳۹۸ 17,700 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 17,800 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 16,700 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,700 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,500 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 16,500 تومان
۲۹ دی، ۱۳۹۸ 16,550 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 16,500 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 16,700 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 17,200 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 17,200 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 17,200 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 17,250 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 17,100 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 17,100 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 18,000 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 18,200 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 19,400 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 20,000 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 22,600 تومان
۰۹ اسفند، ۱۳۹۸ 19,400 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 21,700 تومان
۱۲ آبان، ۱۳۹۹ 55,000 تومان
۲۵ آبان، ۱۳۹۹ 54,000 تومان
۰۱ آذر، ۱۳۹۹ 51,000 تومان
۱۰ آذر، ۱۳۹۹ 48,000 تومان
۱۷ آذر، ۱۳۹۹ 43,000 تومان
۲۳ آذر، ۱۳۹۹ 42,500 تومان
۰۱ دی، ۱۳۹۹ 42,000 تومان
PP MR230