تغییرات قیمت
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۴ دی، ۱۳۹۸ 33,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 33,000 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 32,800 تومان
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 32,700 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 32,000 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 31,900 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 33,500 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 33,800 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 35,300 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 35,300 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 37,000 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 38,500 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 38,500 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 47,000 تومان
POM K300