تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 12,500 تومان
۲۰ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۴ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۲۵ آذر، ۱۳۹۸ 12,000 تومان
۱۹ دی، ۱۳۹۸ 14,500 تومان
۲۲ دی، ۱۳۹۸ 14,200 تومان
۲۳ دی، ۱۳۹۸ 14,100 تومان
۲۵ دی، ۱۳۹۸ 14,100 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 14,200 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 14,550 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 14,500 تومان
F200

 پلی استایرن نسوز