تغییرات قیمت
۳۰ دی، ۱۳۹۸ 21,250 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 21,900 تومان
۰۱ بهمن، ۱۳۹۸ 21,900 تومان
۰۲ بهمن، ۱۳۹۸ 21,900 تومان
۰۵ بهمن، ۱۳۹۸ 22,400 تومان
۰۶ بهمن، ۱۳۹۸ 23,200 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 22,500 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 22,800 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 23,800 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 23,800 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 24,500 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 27,000 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 27,000 تومان
۰۸ اسفند، ۱۳۹۸ 34,000 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 36,500 تومان
ABS-N50