تغییرات قیمت
۱۸ آذر، ۱۳۹۸ 0 تومان
۱۹ آذر، ۱۳۹۸ 13,600 تومان
۲۵ آذر، ۱۳۹۸ 13,000 تومان
۰۷ بهمن، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۱۴ بهمن، ۱۳۹۸ 15,950 تومان
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ 16,000 تومان
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 16,250 تومان
۲۳ بهمن، ۱۳۹۸ 17,100 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 17,000 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 17,600 تومان
552R maroun

نساجی