تغییرات قیمت
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸ 0 تومان
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ 19,300 تومان
۲۸ بهمن، ۱۳۹۸ 19,300 تومان
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ 19,300 تومان
۱۱ اسفند، ۱۳۹۸ 19,000 تومان
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ 19,000 تومان
۱۳ اسفند، ۱۳۹۸ 19,000 تومان
۲۶ اسفند، ۱۳۹۸ 19,000 تومان
1502